REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG „Większa Połowa”

 

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej „Regulaminem”), określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zasady ochrony danych osób fizycznych korzystających z usług (zwanych dalej „Usługami”) świadczonych przez Restaurację Większa Połowa  (VAMOS MACIEJ KITLIŃSKI, ul. Tomaszowska 40 , 96-200 Rawa Mazowiecka, NIP 8351614826) zwanego dalej „Usługodawcą”.
 2. Usługodawca zobowiązuje się świadczyć usługi zgodnie z powyższym Regulaminem.
 3. Użytkownicy korzystający z Usług zobowiązani są do przestrzegania zapisów Regulaminu.
 • REJESTRACJA
 1. Proces świadczenia Usług rozpoczyna się w momencie zarejestrowania się przez Użytkownika w serwisie www.wiekszapolowa.eu

Dokonanie rejestracji jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu. Stanowi ono również warunek dostępu do oferowanych usług.

 1. Użytkownik rejestrujący się w serwisie zobowiązany jest do podania

zgodnym ze stanem faktycznym danych osobowych oraz nie naruszającym jakichkolwiek praw.

 1. Po prawidłowo przeprowadzonym procesie Rejestracji, Użytkownik otrzymuje osobiste konto w serwisie www.wiekszapolowa.eu
 2. Usługodawca ma prawo do usunięcia danego konta utworzonego w serwisie w każdej chwili, jeżeli będzie ono naruszało przepisy prawa, powyższego Regulaminu lub interesy Usługodawcy.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do nie ujawniania jakimkolwiek osobom trzecim danych swojego konta Użytkownika. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody spowodowane powyższym.
 • WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ
 1. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi, który dokona rejestracji w serwisie www.wiekszapolowa.eu dokonanie zamówienia produktów dostępnych pod adresem https://wiekszapolowa.eu/zamow-online/

Stronami umów w tym wypadku są Usługodawca oraz Użytkownik.

 1. W przypadku dokonania poprawnego zamówienia Użytkownik otrzyma na podany przez siebie adres poczty elektronicznej potwierdzenie zamówienia, w którym umieszczone będą dane Usługodawcy.
 2. Od momentu otrzymania zamówienia przez Usługodawcę, jest on wyłącznie odpowiedzialny za prawidłową jego realizację. Usługodawca nie odpowiada za niepoprawną realizację zamówienia wynikającą z dostarczenia niepełnych lub nieprawidłowych danych kontaktowych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 3. Wycofanie złożonego zamówienia jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem drogi telefonicznej pod numerem telefonu 792 045 552

W przypadku rezygnacji z zamówienia Użytkownik zobowiązany jest do poinformowania Usługodawcy niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia.

 1. Zmiana treści złożonego zamówienia nie jest możliwa.
 2. W przypadku dokonania przez Użytkownika zamówienia fałszywego poprzez podanie fałszywych danych, Usługodawca ma prawo do poinformowania o tym organów ścigania.
 3. W przypadku otrzymania informacji o promocji (mail, sms, wiadomość głosowa), zamówienie uwzględniające promocję może być złożone wyłącznie drogą telefoniczną lub złożone osobiście w restauracji.
 • PŁATNOŚCI I DOSTAWA
 1. Użytkownik może dokonać opłaty za zamówienie za pomocą kart płatniczych lub gotówki. W przypadku płatności gotówką realizowana jest ona za pokwitowaniem do rąk dostawcy produktów zamówionych przez Użytkownika.
 2. Użytkownik może dokonać opłaty za zamówienie za pomocą systemu płatności online – system do zamawiania on-line znajduje się na stronie www.wiekszapolowa.eu
 • PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY
 1. Usługodawca zobowiązuje się do nieprzerwanego świadczenia Usług w godzinach pracy Usługodawcy określonych w serwisie www.wiekszapolowa.eu
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania świadczenia usług bez podawania przyczyny.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wysyłania na adresy elektroniczne podane przez Użytkowników komunikatów dotyczących ewentualnych problemów technicznych serwisu.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika, tym samym zaprzestania świadczenia usług w przypadku złamania Regulaminu lub gdy świadczenie usług jest niemożliwe z winy Użytkownika.
 • PRYWATNOŚĆ
 1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług, określonych niniejszym Regulaminem, wykorzystując w tym celu dane osobowe niezbędne do ich realizacji, jakie zostają określone w udostępnionym dla Użytkownika formularzu rejestracyjnym, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 2. Dane Użytkowników przetwarzane są zgodnie z zachowaniem wszelkich wymaganych zasad bezpieczeństwa.
 3. Dane Użytkowników NIE będą przekazywane żadnym podmiotom trzecim.
 4. Dane Użytkowników mogą zostać wykorzystane przez Usługodawcę do przesyłania informacji handlowych tylko i wyłącznie od Usługodawcy, jedynie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika.
 5. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez: VAMOS MACIEJ KITLIŃSKI, ul. Tomaszowska 40 , 96-200 Rawa Mazowiecka danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym w serwisie www.wiekszapolowa.eu
 6. Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie w ramach serwisu prowadzonego przez VAMOS MACIEJ KITLIŃSKI,  na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas Rejestracji informacji handlowych tylko i wyłącznie od Usługodawcy.
 • REKLAMACJE I POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji produktów i Usług świadczonych przez Usługodawcę w przypadku ich niezgodności z zamówieniem lub niniejszym Regulaminem.
 2. Reklamacje składać można drogą elektroniczną na adres kontakt@wiekszapolowa.eulub telefonicznie pod numerem telefonu 792 045 552

Składając reklamację Użytkownik zobowiązany jest podać swoje imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, oznaczenie Użytkownika w Systemie (login), nr zamówienia, a także opisać przedmiot i powód reklamacji oraz (w przypadku reklamacji produktu) okazać dowód zakupu (paragon fiskalny).

 1. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty złożenia. O wyniku postępowania reklamacyjnego Użytkownik powiadomiony zostanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany adres e-mail lub telefonicznie.
 2. Regulamin wchodzi w życie dnia 01.12.2020 r.
 3. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu. W takim wypadku, zmiany Regulaminu wchodzą życie po upływie 7 dni od umieszczenia nowego Regulaminu w serwisie
 4. O zmianie Regulaminu Użytkownik informowany jest drogą elektroniczną oraz na stronie logowania serwisu www.wiekszapolowa.eu

W przypadku gdy Użytkownik nie  zgadza się z warunkami nowego Regulaminu ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą.

 1. Zdjęcia potraw / zestawów obiadowych na stronie internetowej nie stanowią podstawy do reklamacji. Różnice w wyglądzie produktów zamówionych z oglądanymi na stronie internetowej mogą się różnić.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają wszystkie bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 • PRODUKTY
 1. Wszelkie prawa autorskie i prawa własności intelektualnej do serwisu internetowego i jego elementów, takich jak fotografie, rysunki, grafiki, tekst, a także inne treści należą do firmy VAMOS MACIEJ KITLIŃSKI

Zdjęcia znajdujące się na stronie internetowej nie mogą być wykorzystywane w żaden sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody VAMOS MACIEJ KITLIŃSKI chyba, że są wykorzystywane tylko do użytku osobistego użytkownika strony.

Zabronione jest, między innymi, ich kopiowanie, modyfikowanie, linkowanie, czy wykorzystywanie w inny sposób, który wiąże się z ich upublicznieniem, a także wykorzystaniem w celach komercyjnych.

 1. Prezentacja produktów na stronie internetowej nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 2. Zdjęcia potraw / zestawów obiadowych mają charakter poglądowy, stąd rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od prezentowanego na zdjęciach.
 • PŁATNOŚCI

1.Użytkownik może dokonać zapłaty gotówką przy dostawie realizowanej przez Partnera lub u Partnera (w razie wyboru zamówienia z odbiorem własnym) albo za zamówienie za pomocą Systemu Płatności TPay w chwili składania zamówienia w Serwisie. W ramach systemu  TPay dostępny jest również system PayPal.

2.Wszystkie ceny podane w serwisie internetowym zawierają podatek VAT (podatek od towarów i usług).

3.W razie wyboru płatności drogą elektroniczną:

a)płatności za pośrednictwem Systemu Płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez Usługodawcę przypadki nadużyć będą zgłaszane bezpośrednio do właściwych organów ścigania;

 1. b) usługodawca udostępnia formularz transakcji dostarczany przez Operatora Systemu Płatności; dane z formularza są automatycznie przekazywane do partnera Systemu Płatności za pośrednictwem Systemu Płatności;
 2. c) po wybraniu formy płatności za pośrednictwem płatności elektronicznych, Użytkownik jest automatycznie przekierowywany odpowiednio: w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej – do okna służącego wpisaniu danych niezbędnych do dokonania płatności, w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego – na stronę logowania odpowiedniego banku;
 3. d) w celu dokonania płatności Użytkownik powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego partnera Systemu Płatności zgodnie z zasadami określonymi przez tego partnera; w przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez System Płatności, płatność może nie zostać zrealizowana.

4.Wszelkie płatności elektroniczne realizowane są zgodnie z obowiązującymi regulacjami Operatora Systemu Płatności lub partnera Systemu Płatności, a Usługodawca nie ponosi za ich prawidłowość odpowiedzialności.

5.Płatność gotówką realizowana jest do rąk dostawcy zamówionych produktów, za pokwitowaniem.

W razie braku możliwości realizacji zamówienia przez Usługodawcę do Partnera, Użytkownik otrzymuje zwrot całej płatności dokonanej za pośrednictwem Systemu Płatności od Usługodawcy. Zlecenie zwrotu płatności przez Usługodawcę nastąpi nie później niż w terminie 72 h roboczych od dnia otrzymania przez Usługodawcę informacji o niewykonaniu zamówienia z przyczyn, o których mowa w niniejszym punkcie (w przypadku płatności przelewem) oraz do 14 dni roboczych w razie płatności kartą płatniczą. Za datę dokonania zwrotu przyjmuje się datę złożenia przez Usługodawcę dyspozycji zwrotu należnej kwoty u Operatora Płatności.

 1. Partnerzy Systemu Płatności oraz Operator Systemu Płatności zastrzegają sobie prawo odmowy obsługi płatności dokonywanych przez Użytkownika, w szczególności w przypadku powzięcia wątpliwości co do legalności transakcji,  z tytułu której następuje płatność lub legalności samej płatności. Z powyższym względów odbioru płatności może odmówić Usługodawca.
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Operator Systemu Płatności tPay.com jak również jego partnerzy prowadzą kwalifikację wiarygodności finansowej osób zamierzających dokonać płatności przy użyciu karty płatniczej i mogą w związku z tym zróżnicować zasady obsługi płatności lub uzależniać niektóre warunki świadczenia usług w zależności od zakwalifikowania Użytkownika do danej grupy ryzyka. W związku z powyższym Operator Systemu Płatności tPay.com zastrzegają sobie prawo odmowy w uzasadnionych przypadkach obsługi danej płatności.
 3. Operator Systemu Płatności nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia w przekazywaniu płatności lub odpowiedzi autoryzacyjnych, spowodowane przyczynami powstałymi po złożeniu przez Użytkownika dyspozycji płatności, a także za niezrealizowanie oraz opóźnienie w przekazaniu należnych środków lub weryfikacji danych, w szczególności spowodowane podaniem przez Użytkownika nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które uniemożliwiają zrealizowanie transakcji płatności, jak również za opóźnienia będące następstwem innych zdarzeń niezależnych od Usługodawcy lub Operatora Systemu Płatności.VAMOS MAC